Get Adobe Flash player

Filmy promocyjne

 

Jesteś tutaj

Strona główna

 

Diagnoza sektora szkolnictwa wyższego wskazuje na spadek liczby studentów kierunków

ścisłych, przyrodniczych i technicznych powodujący zmniejszanie się zasobu specjalistów

w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami, a tym samym ograniczone

możliwości rozwoju dziedzin w największym stopniu decydujących o konkurencyjności

gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej.

Dlatego też istnieje konieczność wsparcia wiodących uczelni oferujących kształcenie

w strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach, które będą decydowały

o innowacyjności polskich przedsiębiorstw, tzn. przede wszystkim w zakresie nauk ścisłych

i technicznych.

Dofinansowanie w ramach priorytetu będą mogły otrzymać uczelnie kształcące specjalistów

w głównych obszarach wspieranych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko tj. na

kierunkach związanych z transportem, inżynierią środowiska, energetyką oraz ochroną

zdrowia.

Wsparcie takich projektów pozwoli na wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów

niezbędnych do zapewnienia obsługi i dalszej modernizacji stworzonej infrastruktury,

przyczyniać się będzie również do zapewnienia trwałości i efektywności inwestycji

zrealizowanych w ramach POIiŚ.

Wsparcie w ramach priorytetu adresowane będzie tylko do wiodących ośrodków

akademickich w kraju tj. dysponujących odpowiednim potencjałem dydaktycznym

pozwalającym na prowadzenie studiów II i III stopnia (studia magisterskie i doktoranckie).

Wspierane uczelnie muszą spełniać uznane międzynarodowo standardy kształcenia. Wsparcie otrzymać mogą jedynie najlepsze instytucje spośród wszystkich, które otrzymały co najmniej ocenę „pozytywną” Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków preferowanych w ramach POIiŚ.

Rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego będzie stwarzać warunki dla realizacji

modelu szkolnictwa wyższego zgodnego z założeniami Deklaracji Bolońskiej i Strategii

Lizbońskiej.

Ponadto w ramach priorytetu wsparcie uzyskają kompleksowe projekty infrastrukturalne

służące rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które wykorzystywane

będą do celów dydaktycznych w uczelniach (wyposażenie umożliwiające organizację

kształcenia na odległość, tworzenie warunków dla budowy tzw. campusów wirtualnych oraz

infrastruktury do wdrożeń informatycznych w zakresie zarządzania uczelnią np. poprzez tzw.

zintegrowane systemy, a także zakup specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego

przez studentów w procesie nauczania).

Dofinansowanie infrastruktury uczelni przełoży się na unowocześnienie oraz zwiększenie efektywności procesu kształcenia, niezależnie od kierunku studiów. Pomoże także uczelniom w szybszym reagowaniu na zmiany wynikające z potrzeb wewnętrznych i otoczenia, zwłaszcza gospodarczego, oraz sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu efektów kształcenia na rynku pracy.

Konieczność nakierowania interwencji w sektorze szkolnictwa wyższego na działania w zakresie nowoczesnych technologii uzasadniona jest z jednej strony wysokimi

kosztami związanymi z zapewnieniem nowoczesnego wyposażenia, umożliwiającego

studentom zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie, z drugiej strony

dużym potencjałem rynku pracy nowych technologii pozwalającym na wykorzystanie

zdobytych w czasie takich studiów umiejętności.